Module 1 | Indicatie, planning, prothetiek & de medische patiënt

Datum: 12 september 2020

Doel cursus
De cursist raakt bekend met prognosebepaling van verschillende gecompromitteerde gebitselementen en leert daarmee in welke situaties implantaten geïndiceerd zijn. Voor het implantaat leert de cursist de 5 dimensies van een implantaat positionering en de cursist leert uit te gaan van backwardsplanning. De cursist weet de verschillende interne componenten van een implantaat te benoemen en kan deze checken op röntgendiagnostiek.

De eerste cursus is de aftrap voor de Academy. Hierin zullen we de opzet van de cursus doornemen en zal er ruimte zijn voor een kennismaking. De lezing is erop gericht om de cursist het maken van behandelplannen te leren rondom één of meerdere gecompromitteerd(e) gebitselement(en). Het besluit om een element te behouden of te extraheren kan genomen worden op basis van verschillende aspecten die uitgebreid aan bod zullen komen.

Voor er gekozen kan worden voor een implantaat, is het van belang de medische gesteldheid van de patiënt goed te beoordelen. Met welke medisch gecompromitteerde patiënt dienen we rekening te houden en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen en wat kan er gebeuren als deze niet worden getroffen?

Een implantaat wordt enkel geïndiceerd voor een suprastructuur, hetgeen dient dus enkel als pijler. Hiervoor dient voor de behandeling bepaald te worden wat de uiteindelijke suprastructuur moet worden, of hier voldoende occlusale ruimte voor is. Op basis daarvan worden de implantaat positie en richting bepaald. Om voldoende bot en zachte weefsels voor het implantaat te verkrijgen is deze stap van cruciaal belang, tezamen met de implantaat positie. De voorwaarden van een implantaat, om daarna tot een goede suprastructuur te komen, zullen tevens uitgebreid aan bod komen.

Als het implantaat eenmaal geplaatst en genezen is, is het tijd voor de prothetiek. Op welke wijze kan er afgedrukt worden (of gescand worden) rondom een implantaat en welke valkuilen bestaan hierbij. Met welke abutments kan worden gewerkt, hoe dient het ontwerp hiervan te zijn en welke keramische materialen kunnen gekozen worden. De verschillen hiertussen en welke invloed de tandarts hierop dient uit te oefenen in samenwerking met de tandtechnicus komen aan bod. Uiteraard ook het verschil tussen verschroefd en gecementeerd. Waar dienen we op te letten wanneer een (cantilever)brug op implantaten wordt gemaakt. Tevens dient de tandarts een goed inzicht te hebben in de verschillende componenten en hulpdelen die in het implantaat worden geplaatst en hoe gecontroleerd moet worden of ze ook op de juiste plaats in het implantaat zijn gekomen. 

Leerdoelen

 • Beoordeling en prognose bepaling element
 • Verschillende opties van behandeling ter behoud van een gebitselement
 • De medisch gecompromitteerde patiënt, welke patiënten komen niet in aanmerking en bij welke patiënten dienen voorzorgsmaatregelen getroffen te worden
 • Backwards planning voor een implantaat
 • De 5 dimensies van een implantaat voor behandelplanning
 • Voorwaarden van een implantaat om tot een goede suprastructuur te komen
 • Belang van ISQ-waarde
 • Wijze van afdrukken rondom een implantaat met welke materialen
 • Keuze voor abutment en het ontwerp hiervan
 • Keuze voor één van de verschillende keramische materialen voor de kroon
 • Keuze tussen een verschroefde en gecementeerde kroon
 • Het belang van torque op de abutmentschroef
 • Belang van röntgencontrole van de verschillende componenten
 • Valkuilen van een brug op implantaten

Hands-on

 • Afdrukken op implantaten
 • Afdrukstiften vastdraaien op implantaten
 • Abutments en kronen vastdraaien

Module 2 | Basis chirurgie, anatomie & hechttechnieken

Datum: 26 september 2020

Doel cursus
De cursist wordt bekend met orale chirurgie en leert daarmee klein chirurgische behandelingen uit te voeren in de eigen praktijk zoals chirurgische extracties, verwijderen van geïmpacteerde gebitselementen, apexresecties en behandeling van cervicale resorptie.

Implantologie is grotendeels verbonden aan orale chirurgie. Om een osteotomie te maken op een geheelde kaak zijn er incisies nodig, dient de mucosa worden afgeschoven en na plaatsen van het implantaat – al dan niet met botopbouw – moet deze weer worden gehecht.

De tweede cursusdag zal daarom in het teken staan van orale chirurgie. Om te beginnen: welk instrumentarium en disposables hebben we nodig of kunnen we gebruiken om te opereren in de mond. De verschillen tussen scalpels, elevators, verschillende hechtdraden en naalden zullen we uitgebreid doornemen. Aan de hand van verschillende casuïstiek zal het doel van chirurgie worden doorgenomen, hoe een incisie-ontwerp gemaakt moet worden en hoe er gesneden en afgeschoven moet worden. Deze verschillende chirurgies dienen allen op hun eigen manier gehecht te worden, dus de verschillende hechttechnieken worden doorgenomen.

Leerdoelen

 • Leren samenstellen van een chirurgische kit met disposables
 • Onderscheid tussen scalpels, hechtdraden en -naalden
 • Doel van chirurgie, incideren en hechten
 • Maken van een incisie-ontwerp
 • Verschillende hechttechnieken
 • Anatomie van het kaakstelsel
 • Anesthesietechnieken voor chirurgie
 • Verschillende indicaties chirurgie weten te benoemen

Hands-on

 • Hechttechnieken oefenen
 • Ontwerp incisie op fantoomkaak maken en incideren en afschuiven
 • Anatomie van het kaakstelsel doornemen

Module 3 | Basis implantologie: flap, osteotomie & plaatsen implantaat

Datum: 31 oktober 2020

Doel cursus
De cursist heeft kennis van verschillende implantaatsystemen en de voor- en nadelen hiervan en is in staat om een juist implantaat te kiezen in een partieel edentate situatie. Het maken van een incisie-ontwerp en afschuiven op fantoomkaak, alsmede het toepassen van een dynamisch boorprotocol voor de osteotomie voor een bone level implantaat en het plaatsen behoort tot de competenties van de cursist.

De derde cursus zal in het teken staan van het implantaat zelf. Er zullen verschillende typen implantaten worden besproken, welke verschillen en overeenkomsten deze hebben en voor welke indicatie deze gebruikt kunnen worden. Het bone level implantaat met scherpe windingen (AnyRidge) zal in de meeste indicaties worden gebruikt en derhalve zal dit implantaat worden uitgelegd tezamen met de chirurgische borenkit. Het implantaat is erop gericht om in elk type bot (AnyRidge) primaire stabiliteit te verkrijgen. Hiervoor wordt er geboord op basis van botdichtheid in plaats van een vast boorprotocol. Om door te gaan op cursus II, zullen voor verschillende partieel edentate situaties incisie-ontwerpen worden doorgenomen, die daarna wederom geoefend kunnen worden op de fantoomkaakmodellen. De verschillende hechttechnieken zullen wederom weer terugkomen.

Leerdoelen

 • Design van implantaat, waaraan moet deze voldoen
 • Verschillende type implantaten
 • Ins en outs van het AnyRidge implantaat
 • Belang van primaire stabiliteit
 • Maken osteotomie op basis van botdichtheid
 • Dynamisch boorprotocol
 • Verschillende incisie-ontwerpen voor de partieel edentate kaak
 • Hechttechnieken horizontale en verticale matrashechting

Module 4 | Implantologie in de edentate boven- en onderkaak

Datum: 21 november 2020

Doel cursus
De cursist heeft kennis van de edentate kaak, mate van resorptie en anatomie. De cursist kan een keuze maken tussen het tissue level en bone level implantaat, weet de juiste locaties hiervan aan te geven voor de suprastructuren. De cursist kan een correct incisie-ontwerp maken, mucosa afschuiven, osteotomie vervaardigen middels de chirurgische borenkit, implantaten plaatsen en weet deze correct te hechten.

In 2009 was 11,6% van de Nederlanders volledig tandeloos en nog eens 4,9% van de Nederlanders was volledig edentaat in alleen de boven- of onderkaak (CBS 2009). Over het algemeen worden patiënten eerder edentaat in de boven- dan in de onderkaak. Volgens het Besluit zorgverzekeringen worden implantaten in de edentate kaak vergoed wanneer er een ernstige resorptie van de kaak is opgetreden, waardoor de patiënt niet meer kan functioneren met de prothese. In deze cursus zullen we het resorptieproces van de kaak bespreken aan de hand van de Cawood-classificatie.

De edentate boven- en onderkaak zullen apart behandeld worden en we starten met de edentate onderkaak. Verschillende incisieontwerpen zullen besproken worden alsmede het type implantaat dat hier goed bij werkt, namelijk het 1-fase of tissue level implantaat. De kenmerken en het maken van de osteotomie met de bijbehorende chirurgische borenkit zal worden besproken.

Voor een goed functionerende suprastructuur is de locatie van het implantaat essentieel. De mogelijke suprastructuren worden doorgenomen, variërend van drukkknoppen, steggen en telescoopkronen. De edentate bovenkaak is totaal anders dan de onderkaak en hierbij is er een ander type implantaat (bone level) nodig vanwege de lagere dichtheid bot (D3 en D4). Tevens dient rekening gehouden te worden met andere anatomische structuren, zoals gepneumatiseerde sinussen maxillaris

Leerdoelen

 • Anatomie van de edentate boven- en onderkaak
 • Cawood classificatie van resorptie
 • Kenmerken van het tissue level implantaat kennen
 • Verschillende suprastructuren onderscheiden en de kenmerken kennen
 • Incisie-ontwerp edentate onderkaak
 • Incisie-ontwerp edentate bovenkaak
 • Locatie & planning implantaten beide kaken
 • Hands-on chirurgie, plaatsen van implantaten in de edentate onderkaak met tissue level implantaat
 • Hands-on chirurgie, plaatsen van implantaten in de edentate bovenkaak met bone level implantaat
 • Hechttechnieken: doorlopende matrashechting

Hands-on

 • Hechttechnieken oefenen
 • Ontwerp incisie op fantoomkaak maken en incideren en afschuiven
 • Anatomie van het kaakstelsel doornemen

Module 5 | Gevorderde implantologie: botopbouw, membranen, periost mobiliseren, piezo-elektrochirurgie, sinusbodem elevatie, ridge split en gebruik van Plateled Rich Fibrine

Datum nog te bepalen

Doel cursus
De cursist begrijpt de waarde van bot rondom implantaten en kan indiceren wanneer er eerst een botopbouw of sinusbodem elevatie nodig is voor de implantaten geplaatst kunnen worden en wanneer de botopbouw tegelijk met implanteren kan worden uitgevoerd. De cursist begrijpt de verschillende situaties rondom de gecompromitteerde botconfiguratie en kan de juiste biomaterialen kiezen voor botreconstructie. De cursist kent de indicatiegebieden voor een laterale en crestale sinusbodem elevatie en de verschillende technieken om deze uit te voeren. De cursist kent de voordelen van PRF, kan een venapunctie uitvoeren en i-PRF en A-PRF maken voor chirurgie. De cursist kan met de piezo-elektrochirurgie overweg.

In de vijfde cursus zullen we ingaan op de ingewikkelde zaken binnen de implantologie, namelijk de harde weefsels reconstructie. Wanneer een element gedurende langere tijd verwijderd is, kan er een zowel horizontaal als verticaal defect ontstaan, waardoor het implantaat niet meer volledig in bot geplaatst kan worden. De kaak dient dan eerst te worden opgebouwd, zodat na genezing hiervan geïmplanteerd kan worden. Als tweede optie kan er tegelijk met implanteren opgebouwd worden. We zullen doornemen in welke casuïstiek voor het één, en wanneer voor het ander gekozen kan worden. De verschillende botsubstituten en de membranen zullen worden doorgenomen. Na een botopbouw dienen ook de zachte weefsels gemobiliseerd te worden om de wond te kunnen sluiten.

De sinusbodem elevatie, alsmede de wijze van preparen van een toegangsluik, komt in deze cursus uitgebreid aan bod evenals het gebruik van piezo-elektrochirurgie. Deze laatste kan voor meerdere doeleinden worden toegepast, zoals het oogsten van bot of het splitsen hiervan. De voordelen van het gebruik van Plateled Rich Fibrine als injectable, als membraanvorm en als venapunctie wordt tevens aangeboden als een hands-on.

Leerdoelen

 • Wanneer botopbouw
 • Horizontale en verticale botopbouw
 • Classificatie van boxen
 • Keuze voor botpartikels
 • Keuze voor type membraan
 • Mobiliseren van zachte weefsels voor primaire sluiting
 • Sinusbodem elevatie lateraal
 • Sinusbodem elevatie crestaal
 • Piezo-elektrochirurgie
 • Kaaksplitising
 • Voordelen van i-PRF en A-PRF
 • Venapunctie

Hands-on

 • Botopbouw met partikels en membraan
 • Piezo-elektrochirurgie ACTEON
 • Prepareren van laterale luik en uitvoeren sinusbodem elevatie
 • Interne matrashechtingen
 • Vast taggen van membraan
 • Venapunctie en PRF

Module 6 | Tijdstip van implanteren, fronttandvervanging, esthetiek, immediaat implanteren, immediaat loaden, socket shield

Datum nog te bepalen

Doel cursus
De cursist kan bij een verloren fronttand een correcte intake en planning uitvoeren en weet op welk moment welke behandeling het beste uitgevoerd kan worden. De cursist is in staat om een implantaat immediaat na extractie te plaatsen en kan deze immediaat provisionaliseren en kent de voorwaarden waaraan deze behandeling moet voldoen. De cursist kan early implant placement met botopbouw indiceren en uitvoeren. De cursist kent de (on)mogelijkheden van een socket shield en kan deze prepareren voor immediate implantaatplaatsing.

De zesde cursus zal in het teken staan van fronttandvervanging en hoe we een maximaal esthetische uitkomst kunnen garanderen. Om te beginnen is het bepalen van het tijdstip van implanteren van cruciaal belang als het element nog niet geëxtraheerd is. Op basis van het driedimensionaal beeld kan ervoor worden gekozen om de socket te preserveren.

Alternatief is immediaat implanteren na extraheren, maar dit lukt alleen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De socket shield (partial extraction therapy of root membrane) techniek is een moderne techniek waarbij een buccale schild van de radix achterblijft. Een derde optie is early implant placement met een botopbouw.

De locatie van het implantaat ten opzichte van de kroon en bot is de eerste stap. Daarnaast moet zowel de white (kroon) als de pink (mucosa) esthetics kloppen. De uitkomst hiervan wordt bepaald door de dikte van de mucosa, gingivalijn en papillen. Door te werken met tijdelijke kroon kan deze in de juiste proporties worden gebracht. Dit kan zowel na immediate implantaat plaatsing of tegelijk met de tweede fase chirurgie.

Leerdoelen

 • Correcte intake voor fronttandvervanging met CBCT-planning
 • Tijdstip van implanteren kunnen bepalen
 • Immediaat implanteren met correcte implantaat locatie en kaakverbreding
 • Oogsten van bindweefsel en deze inhechten
 • Socket shield kunnen uitvoeren
 • Early implant placement met botopbouw
 • Socket preservation kunnen uitvoeren
 • Bepaling van ISQ-waarde na extractie
 • Vervaardigen tijdelijke kroon immediaat

Hands-on

 • Hoe immediaat te implanteren in een extractie socket, kaakverbreding er na, inhechten CTG en vervaardigen tijdelijke kroon
 • Socket preservation uitvoeren na extractie
 • Socket shield prepareren en implantaatplaatsing
 • Vervaardigen tijdelijke kroon op implantaat immediaat

Module 7 | Guided surgery, CBCT apparaat, indicatie, planning en temporariseren middels R2GATE

Datum nog te bepalen

Doel cursus
De cursist kan een CBCT indiceren met de juiste Field of View (FoV) en voxel size en kan de CBCT beoordelen in een viewer. De cursist kent de voordelen en mogelijkheden van digitale planning en guided surgery en weet aan welke voorwaarden moet worden voldaan. De cursist kent de chirurgische uitvoering van guided surgery en kan immediaat temporiseren wanneer nodig.

Digitale implantologie is de afgelopen jaren populair geworden onder implantologen. Eén van de redenen hiervoor is dat de planning- en softwareprogramma’s zijn verbeterd en dat de kosten beheersbaar zijn geworden. Guided surgery houdt in dat middels software de modellen (gebitselementen) met de CBCT (bot en weefsels) over elkaar worden geprojecteerd. Op basis hiervan wordt zowel het element als implantaat in optimale positie gepland. De CBCT (Cone Beam Computed Tomography) is essentieel, en de ins en outs worden op deze cursus doorgenomen. Vervolgens zullen een aantal planningen worden bekeken, hoe de R2GATE software werkt en hoe guided surgery werkt. De dag wordt afgesloten met een hands-on training guided surgery.

Leerdoelen

 • Basisprincipes guided surgery
 • Basisprincipes Cone Beam Computed Tomography
 • Indicatie en planning guided surgery
 • Moment van implanteren middels guided surgery
 • Tijdelijke voorzieningen direct temporariseren

Hands-on

 • Guided surgery op modellen
 • Direct temporariseren

Module 8 | Tweede fase technieken, gekeratiniseerde mucosa, bindweefseltransplantaten & behandeling van infecties rondom implantaten

Datum nog te bepalen

Doel cursus
De cursist kent het belang van 1 of 2 fase implanteren en kent de verschillende healing abutments om tot een optimale cervical en emergence profile te komen. De cursist kan een tijdelijke kroon op een implantaat maken en kent de voordelen hiervan in de esthetische zone. De cursist weet van welke donorsites bindweefseltransplantaten geoogst kunnen worden en hoe deze bindweefsels ingehecht kunnen worden. De cursist heeft kennis van peri-implantaire infecties en kent de verschillende behandelingstechnieken hiervoor.

Het implantaat kan 1 of 2 fase(n) worden geplaatst. Het eerste houdt in dat de healing abutment geplaatst wordt ten tijde van implantaatplaatsing, het tweede dat de healing abutment tijdens een tweede (fase) chirurgie wordt geplaatst. Welk type healing abutment, standaard en individueel geeft welk resultaat en wanneer is het maken van een tijdelijke kroon verstandiger? Welk incisieontwerp kan het beste hiervoor worden gebruikt. Welk belang dient gekeratiniseerd mucosa en hoe kunnen we genoeg hiervan garanderen dat een suprastructuur reinigbaar blijft. Op welke wijze kunnen we bindweefseltransplantaten oogsten en vanuit waar in de mond om de weefsels te verdikken, met welke anatomische structuren moet er rekening gehouden worden. Als er nadien een infectie optreedt rondom een implantaat: hoe diagnosticeren we deze. Welke mogelijke behandelingen zijn er chirurgisch en niet-chirurgisch. Wanneer is een regeneratieve behandeling geïndiceerd bij infecties rondom implantaten.

Leerdoelen

 • Belang van 1 of 2 fase implanteren
 • Verschillende incisie-ontwerpen voor tweede fase technieken
 • Verschillende types healing abutment, standaard en individueel
 • Kennis van het cervical en emergence profile
 • Kennis van het Cervico individueel abutment systeem
 • Voordelen van een tijdelijke kroon voor de soft-tissue
 • Oogsten en inhechten van verschillende bindweefseltransplantaten
 • Peri-implantaire infecties, kennis van mucositis en peri-implantitis
 • Niet-chirurgische behandeling van peri-implantaire infecties
 • Chirurgische behandeling van peri-implantitis
 • Bot regeneratie rondom implantaten